Disclaimer M. de Koning Autolease

Op de internetsite van M. de Koning Autolease, die haar hoofdkantoor heeft op Wormerhoek 5-7, 2905 TX Capelle aan den IJssel en is ingeschreven in het Handelsregister KvK te Rotterdam onder nummer 24126364 , zijn de voorwaarden van deze disclaimer (hierna genoemd “Disclaimer”) van toepassing. Door het openen van deze internetsite bent u op de hoogte van de informatie en gaat u akkoord met de inhoud van deze Disclaimer.
Bij tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer genieten de voorwaarden van de producten en diensten de voorkeur.

Gebruik van deze internetsite
De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. Deze informatie mag niet opgevat worden als vervanging van enig advies.
Beslissingen gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel M. de Koning Autolease gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden en alle zorgvuldigheid in acht neemt om de aangeboden informatie volledig, juist en actueel aan te bieden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen.
M. de Koning Autolease beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland. Daarom staat M. de Koning Autolease er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.
Bij gebruik van deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland, ligt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.
M. de Koning Autolease kan geen garantie bieden dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.
Het is niet toegestaan deze internetsite te gebruiken om andere internetgebruikers te hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar te brengen en/of de via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software aan kan tasten.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer op deze internetsite door middel van hyperlinks naar internetsites van derden wordt verwezen, houdt dit niet in dat M. de Koning Autolease deze producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. M. de Koning Autolease aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. M. de Koning Autolease verifieert internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten, betreffende al het materiaal op deze internetsite (alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) blijven het eigendom van M. de Koning Autolease.
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M. de Koning Autolease of de rechthebbende, te kopieren, te downloaden, over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op enigerlei wijze openbaar te maken.

Online communicatie
De veiligheid van berichten die per e-mail aan M. de Koning Autolease worden verzonden, wordt niet gegarandeerd. M. de Koning Autolease adviseert u geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan M. de Koning Autolease te verzenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen. De gegevens die u via de verscheidene aanvraagformulieren verstuurt, worden door een beveiligde verbinding verstuurd en zijn daardoor zo veilig mogelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
M. de Koning Autolease, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriele schade inclusief winstderving (zelfs wanneer M. de Koning Autolease op de mogelijkheid van het ontstaan van de schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaardt M. de Koning Autolease geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan M. de Koning Autolease of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van deze internetsite, (v) misbruik van de internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van M. de Koning Autolease.

Toepasselijk recht
Op deze Disclaimer en internetsite is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer en met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie.

Wijzigingen
De informatie op deze website wordt alleen verschaft voor informatieve doeleinden en is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving, waarbij M. de Koning Autolease het recht behoudt wijzigingen aan te brengen.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”